Daň z nabytí nemovitosti

 

Daň z převodu nemovitosti se s účinností od 1. ledna 2014 změnila na daň z nabytí nemovitých věcí. Tu upravuje Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nikoli úplatný převod, jak tomu bylo doposud.

 

Přestože se jedná o daň nabývací,  platí tak jako doposud,  že poplatníkem této daně je převodce a nabyvatel je ručitelem. To se týká případů, kdy k nabytí vlastnického práva dochází koupí nebo směnou. Zákon umožňuje, aby se převodce a nabyvatel v kupní či směnné smlouvě dohodli tak, že poplatníkem bude nabyvatel. V takovém případě odpadá ručení druhou stranou, tedy převodcem.

 

V ostatních případech, tedy nejedná-li se o nabytí vlastnického práva k nemovitosti koupí či směnou, je poplatníkem daně nabyvatel. Takovými případy jsou např. dědictví, exekuce, insolvence, vydržení.

 

Nově se daň odvádí i z vyčlenění nebo nabytí nemovitosti do svěřenského fondu a vydržení.  Za nabytí vlastnického práva k nemovitosti považuje zákon nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí nebo součástí práva stavby nebo neoprávněně zřízena na tomto pozemku.

 

Od daně je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k novostavbě a novému bytu, pokud k němu dojde do 5 let od kolaudace. To se týká i nových bytů vzniklých nástavbou, přístavbou nebo úpravou a pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu.

 

Příjemnou novinkou je, že při běžném prodeji běžných typů nemovitostí určených k bydlení a rekreaci není třeba přikládat k přiznání k dani znalecký posudek, jak tomu bylo doposud. Základem daně je nabývací hodnota, což je v těchto případech sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota. Sjednaná cena je cena kupní. Srovnávací daňová hodnota je 75 % směrné hodnoty, což je cena obvyklá (v místě, ve kterém se nemovitost nachází, ve srovnatelném časovém období, zohledňuje se druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovitosti). Základem daně je tedy buď kupní cena nebo 75 % tzv. ceny obvyklé. Záleží na tom, která hodnota je vyšší. Která je vyšší, ta je základem daně. Sazba daně je 4% ze základu daně.

 

Cenu obvyklou vyčíslí finanční úřad. Daňový poplatník v přiznání k dani vyčíslí zálohu ve výši 4 % sjednané ceny, kterou zaplatí. Finanční úřad pak určí cenu obvyklou a z ní vypočítá srovnávací daňovou hodnotu. Pokud tato bude vyšší než kupní cena, pak vyčíslí nedoplatek daně, který je splatný do 30 dnů od doručení daňového výměru.

 

Pokud daňový poplatník nesouhlasí s výší směrné hodnoty (ceny obvyklé), jak ji vyčíslil finanční úřad, může si nechat vypracovat znalecký posudek. Základem daně je pak 75 % ceny zjištěné znalcem. Pokud ovšem není sjednaná cena vyšší. Náklady na znalecký posudek je možné odečíst od základu daně.

 

Další případy, kdy je základem daně výhradně cena zjištěná znalcem, stanovuje zákonné opatření. To dále upravuje, kdy se za základ daně považuje výhradně zvláštní cena.

 

Další změna se týká případů, kdy nemovitost nabývají manželé společně. Pak postačí, když přiznání k dani podá kterýkoli z nich. Daňovou povinnost jsou povinni plnit společně a nerozdílně, takže finanční úřad ji může případně vymáhat po kterémkoli z nich.

 

Přiznání k dani je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl proveden vklad v katastru nemovitostí.

 

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky