Novinky v katastru nemovitostí spjaté s novým občanským zákoníkem

 

Prodloužení vkladového řízení

V první řadě se natáhne čas vkladového řízení. Díky zvýšené ochraně vlastníků nemovitostí se doba zápisu vkladu prodlouží až na 4 týdny. Je to proto, že katastrální úřad bude hned poté co na katastr dojde nějaký návrh na vklad týkající se jeho nemovitosti informovat majitele o tomto návrhu. Ten bude mít 20 dní na to, aby se v případě podvodu na katastr obrátil a podnikl kroky k nápravě. Pouze v případě, že majitel nemovitosti nebude reagovat bude katastrální úřad pokračovat v řízení. Katastrální úřad bude vlastníka informovat do datové schránky. Pokud ji mít nebude, pak poštou na adresu trvalého bydliště. V případě, že se majitel zdržuje mimo trvalé bydliště, může si zřídit placenou službu tzv. hlídaní nemovitosti. Ta však bude zpoplatněna. Pokud má vlastník méně než 20 nemovitostí zaplatí jednorázový poplatek v řádu stokorun a má tuto službu doživotně. V případě více nemovitostí bude poplatek v řádu 10 Kč na jednu nemovitost placen každoročně, dokud vlastník nemovitosti bude o službu stát.

Materiální publicita 

Hlídat nemovitost bude dávat smysl. Nově se totiž zavádí pojem tzv. materiální publicity, který bude velmi chránit zase nabyvatele nemovitostí nebo práv k nim, kteří budou jednat v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí. Tj. pokud zápis vedený v katastru nebude odpovídat skutečnému právnímu stavu, je osoba, která právo nabyla za úplatu výrazně chráněna pokud jednala na základě informací ve veřejném seznamu a tedy zápis zde bude mít větší právní váhu než skutečný „katastru neznámý stav“.

 

Poznámka spornosti

Pokud byl vklad proveden, může se kdokoli, kdo se cítí na svém právu omezen podat ve lhůtě až tří let od provedení zápisu na katastrální úřad žádost, aby vyznačil do listu vlastnictví tzv. poznámku spornosti. Poté se musí žadatel do 2 měsíců obrátit na soud a informovat o soudním podání úřad, jinak katastrální úřad poznámku vymaže. Tuto poznámku však může žádat pouze do jednoho měsíce co se o skutečnosti dozvěděl. Nejdéle do tří let. Poznámka spornosti je pak účinná  vůči těm, kterým svědčí napadený zápis resp. proti osobám, které na základě předmětného zápisu dosáhly dalších zápisů.

 

Nová práva 

Do katastru nemovitostí se rovněž budou kromě vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene a zástavního nebo budoucího zástavního práva zapisovat nová práva:

 

Právo stavby

Budoucí zástavní právo.

Podzástavní právo.

Budoucí výměnek.

Přídatné spoluvlastnictví.

Správa svěřenského fondu.

Výhrada vlastnického práva.

Výhrada práva zpětné koupě.

Výhrada práva zpětného prodeje.

Zákaz zcizení nebo zatížení.

Výhrada práva lepšího kupce.

Ujednání o koupi na zkoušku.

Nájem.

Pacht.
Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

 

Návrh na vklad 

Návrh na vklad začíná návrhem účastníka vkladového řízení. Pokud bude účastník řízení zastoupen na základě plné moci bude muset být podpis úředně ověřen. Jako příloha návrhu na vklad se bude podávat jedna vkladová listina a to buď jako listinný nebo elektronický dokument (do konce roku 2013 se podávají listiny o dvě více než je počet účastníků řízení). V té podobě v jakém bude listina předložena, v takové se bude na katastrálním úřadě ve sbírce listin archivovat. Časově se budou nyní rozlišovat i hodiny a minuty doručení, kvůli určení přednosti v zápisu (tzv. zásada priority).

Rozhodnutí o souhlasném vkladu se již nebude dělat písemně. Účastníkům řízení se bude zasílat vyrozumění o tom jaký vklad byl proveden. Pokud návrhu katastrální úřad vyhoví, vklad nabude právní moci záznamem ve spisu. V případě, že nikoli pak katastrální úřad vyhotoví písemné zdůvodnění, které rozešle účastníkům ( i těm, kteří budou zastoupeni plnou mocí). Toto rozhodnutí nabude právní moci až po doručení.

 

Evidence prodejních cen 

Katastr nemovitostí bude rovněž evidovat ceny, za které se nemovitost prodávala.  Tuto informaci může zažádat kdokoli po ověření totožnosti. Totožnosti žadatelů bude poté katastr rovněž evidovat.

 

Další se změn je změna terminologických výrazů. Katastr nemovitostí se stane tzv. veřejným seznamem (bude jich více, ne jen katastr) a tak bude i nazýván. Slovo katastr pak bude využíváno pouze v přechodných ustanoveních zákona.

 

 

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky