Prodej a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku (NOZ)

 

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014,  upravuje v oblasti nemovitostí mimo jiné i prodej a koupi nemovitosti. K této problematice se v NOZ vztahuje několik desítek paragrafů, počínaje § 2079.

 

Pododdíl 1 oddílu 2 „Koupě“ obsahuje obecná ustanovení. Například stanovuje povinnost prodávajícího upozornit kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady nemovitosti, o kterých ví.

 

Pododdíl 3 „Koupě nemovité věci“ upravuje zejména kupní smlouvu. Upravuje také nutnost zápisu věcných práv k nemovitosti, která pak přecházejí i na následné nabyvatele nemovitosti.

 

Dále upravuje právo kupujícího z vadného plnění v tom smyslu, že lhůta, ve které může kupující prodávajícímu nahlásit skryté vady nebo reklamaci vadných plnění, se prodlužuje až na dobu pěti let. Pokud však je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání nemovitosti věděl nebo musel vědět, pak se právo kupujícího z vadného plnění  nepromlčuje ani uplynutím této doby.

 

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě závisí na dohodě prodávajícího s kupujícím. Podmínky, které stanovuje k této problematice obchodní zákoník, NOZ rozšiřuje ustanoveními pododdílu 4 „Vedlejší ujednání při kupní smlouvě“.  Jedná se o tyto výhrady a práva:

 

 

  • Výhrada vlastnického práva

 

Pokud si prodávající k nemovitosti vyhradí vlastnické právo, pak se kupující stane vlastníkem nemovitosti až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody ovšem na kupujícího přechází už v okamžiku převzetí nemovitosti.

V případě, že kupující pořizuje nemovitost na úvěr či za prostředky jiného věřitele, pak výhrada vlastnického práva vůči věřitelům působí pouze v případě, když je sjednána formou veřejné listiny (notářského zápisu), nebo když je ujednána písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. Pokud se výhrada vlastnického práva týká věci zapsané do veřejného seznamu, pak vůči třetím osobám působí pouze tehdy, je-li do tohoto seznamu zapsána.

 

  • Výhrada zpětné koupě

 

Ujednáním výhrady zpětné koupě vzniká pro kupujícího povinnost převést nemovitost za úplatu zpět prodávajícímu, pokud on o to požádá. Pokud není ujednána doba, po kterou lze tuto výhradu využít, pak platí zákonem stanovená lhůta 10 let.

 

  • Výhrada zpětného prodeje

 

Obdobně si kupující může ujednáním této výhrady vymínit, že nemovitost prodá zpět prodávajícímu.

 

  • Předkupní právo

 

Ujednáním předkupního práva vzniká při následném prodeji nemovitosti povinnost prodávajícího nabídnout nemovitost ke koupi předkupníkovi. Výhrada předkupního práva zavazuje i dědice a případné jiné nástupce vlastnického práva k nemovitosti.

 

  • Koupě na zkoušku

 

Této výhrady může kupující využít např. v případě, kdy má pochybnosti o technickém stavu nemovitosti. Ve smlouvě je pak nutno dohodnout podmínky, za kterých může být nemovitost vrácena původnímu vlastníkovi.

Jinak kupující kupuje s podmínkou, že nemovitost ve zkušební době schválí. Pokud není ujednána délka zkušební doby, pak je ze zákona zkušební doba 1 rok od uzavření smlouvy.

Nemovitost nemůže být kupujícím odmítnuta, pokud ji nemůže vrátit ve stavu, v jakém ji převzal.

 

 

 

 

 

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky