Pronájem bytu nebo jiného objektu k bydlení a nový občanský zákoník.

 

Dle nové definice občanského zákoníku slouží pronájem bytu k uspokojení bytových potřeb nájemce. Pronajmout byt za tímto účelem si může sjednat fyzická osoba. Pokud se nájemce a pronajímatel dohodnou, pak k pronájmu k bydlení může sloužit jimi dohodnutý objekt a pak se práva a povinnosti řídí zvláštními ustanoveními o pronájmu bytu v novém občanském zákoníku.

To zda se bude nájem bytu řídit těmito ustanoveními se bude odvíjet od toho k jakému účelu především nájemce byt využívá. Pokud by to tedy nebylo k bydlení, pak se na něj nebudou ustanovení zákoníku vztahovat.

 

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Nájemce je vcelku dobře chráněn literou zákona a pokud si pronajímatel dá do smlouvy omezení, které zkracují nájemníéka na jeho právech tak jsou neplatná. Rovněž jsou neplatné jakékoli pokuty, které nájemníka budou pokutovat za jakékoli porušení jeho povinností stanovených ve smlouvě o nájmu bytu. Pronajímatel rovněž nesmí požadovat po nájemci zjevně nepřiměřené povinnosti za pronájem bytu. Rovněž nebudou platná.

 

Nové možnosti pro nájemce jsou např. Tyto: nájemce může z bytu podnikat bez svolení pronajímatele, nesmí však narušovat občanské soužití se sousedy, ani výrazněji zatěžovat byt. Nájemce rovněž může za podobných podmínek jako podnikání chovat domácí mazlíčky, tedy hlavně zvířata.

Pokud si nájemce vezme do bytu dalšího člověka a nejde o osobu blízkou musí to do dvou měsíců oznámit pronajímateli, který s tím musí vyslovit souhlas. V bytě může bydlet pouze tolik lidí na kolik je byt dimenzován.

Pokud má nájemník v bytě trvalé bydliště, může vzít do podnájmu dalšího podnájemce a to bez souhlasu pronajímatele. Pokud v něm trvale nebydlí pak to jde pouze se souhlasem pronajímatele.

Nájemce se nově nemusí obracet na pronajímatele s řešením výkonu jeho nájemního práva, problémů s pronájmem a užíváním a je na něm, zda tyto potíže, které brání řádnému užívání bytu, bude řešit po vlastní ose nebo s pomocí pronajímatele.

Co se týče obsahu nájemní smlouvy

V nájemní smlouvě, která je nutně písemná již nemusí být podrobně specifikován byt, stačí věc popsat adresou, patrem apod spolu s cenou za pronájem a kdo je pronajímatel a kdo je nájemce.

 

Pokud ve smlouvě není stanovena cena za pronájem má vlastník – pronajímatel nárok na cenu obvyklou v lokalitě v době uzavření smlouvy. Pokud smlouva neobsahuje každoroční valorizaci či zvýšení nájemného, může majitel zvýšit nájem ve třech letech maximálně o 20%. Pokud zvýšení není akceptováno, může se pronajímatel obrátit na soud, který již žádnými limity ve zvyšování ceny za pronájem vázán není.

Ve smlouvě o pronájmu se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc, ve stavu, který ji dovoluje užívat věc k dohodnutému účelu a zajišťuje nájemci nerušené užívání bytu po celou dobu trvání pronájmu.

Nájemce se zavazuje užívat věc jako řádný hospodář ke sjednanému nebo obvyklému účelu.

Nájem se platí dobředu a sice do pátého dne měsíce, pokud si strany ve smlouvě nedohodnou něco jiného.

V případě, že bude nájemce z bytu déle než dva měsíce, měl by to oznámit pronajímateli a zároveń určit osobu, která může pronajímatele pustit do bytu v případě nutnosti. Neučiní-li taka vzniknou škody, může to být důvod pro okamžitou výpověď jako hrubé porušení povinností.

 

Výpověď z pronájmu.

Nájem na dobu určitou lze vypovědět pouze z výpovědních důvodů stanovených v zákoně - §2288 a ve lhůtě, která 3 měsíce. Nájemce rovněž může pronájem vypovědět změnily-li se výrazně okolnosti za kterých si byt pronajímal.

Pronajímatel může nájem vypovědět rovněž pokud je v rozvodovém řízení nebo již rozvod proběhl a do bytu se nastěhuje pronajímatel nebo jeho partner. Dalším důvodem je potřebuje-li byt pro své příbuzné v první či druhé řadě. V případě, že se nájemce vystěhuje a byt nebude po 1 měsícui obsazen příbuzným, či expartnerem může nájemce požadovat navrat do nájmu nebo uhrazení nákladů na přestěhování.

Nájem na dobu neurčitou lze vypovědět ve lhůtě tří měsíců bez udání důvodu. V případě hrubého porušení smlouvy může pronajímatel vypovědět ihned bez výpovědní doby, předtím však musí nájemce na nedostatky upozornit a poskytnout mu lhůtu na nápravu. Nájemce se musí vystěhovat do jednoho měsíce bez zbytečného odkladu. U výpovědi z pronajímatelovi strany musí výpověď obsahovat důvod a upozornění nájemníkovi, že pokud nesouhlasí, může se obrátit na soud do dvou měsíců od výpovědi jinak je výpověď neplatná.

Výpověď musí být písemná a je třeba ji doručit nájemci do jeho dispozice.

Pronajímatel již k výpovědi nepotřebuje přivolení soudu.

Hrubé porušení povinností je chápáno jako neplacení nájmu a služeb po dobu tří měsíců, ničení bytu nevratným způsobem, odsouzení nájemníka pro trestný čin spáchaný na pronajímateli, jeho příbuzných, sousedech nebo majetku a dalším stejně závažným důvodům.

Kauce 

Pronajímatel může nově požadovat až 6-ti měsíční vratnou kauce, kterou však musí vrátit spolu s úroky v minimální výši danými zákonem (zákonné úroky)

 

 

 

 

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky