Změny podle nového občanského zákoníku (NOZ) pro vlastníky bytu.

 

S účinností nového občanského zákoníku, od 1. ledna 2014, byl zrušen Zákon o vlastnictví bytů. Otázky bytového vlastnictví a spoluvlastnictví nyní upravuje NOZ.

 

Stanovy společenství vlastníků

 

Významné změny podle NOZ se týkají stanov. Jedná se především o novou úpravu formy stanov a okruh nových povinných náležitostí stanov. Společenství vlastníků musí stanovy novému občanskému zákoníku přizpůsobit nejpozději do konce roku 2016. Ovšem ta ustanovení dosud nepřizpůsobených stanov, která jsou s NOZ v rozporu, jsou s účinností od 1. ledna 2014 neplatná. Stanovám bude třeba věnovat velkou pozornost.

 

Hlasování ve společenství vlastníků

 

Každý vlastník jednotky disponuje takovým počtem hlasů, který odpovídá velikosti jeho podílu na společných částech domu. Shromáždění je způsobilé se usnášet, pokud je přítomen takový počet vlastníků, kteří dohromady disponují většinou všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je pak zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných vlastníků, ledaže by stanovy nebo zákon vyžadovaly počet hlasů vyšší.

 

NOZ umožňuje rozhodování mimo zasedání o záležitostech, o kterých nemohlo být přijato usnesení na shromáždění z důvodu, že shromáždění nebylo způsobilé se usnášet (podmínky upravuje NOZ). V jiných případech lze mimo zasedání rozhodovat, pokud to připouští stanovy. Pokud se rozhoduje mimo zasedání, rozhoduje se většinou všech hlasů. Stanovami může být limit hlasů potřebných pro schválení zvýšen.

 

Práva a povinnosti majitelů jednotek

 

Práva a povinností majitelů bytů NOZ oproti předchozím právním úpravám více rozvádí a konkretizuje.

 

Majitel bytu má např. povinnost

 

  • řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí,
  • zajistit jejich dodržování i osobami, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu,
  • v případě provádění stavebních úprav ve svém bytě umožnit do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části (pokud k tomu byl správcem domu předem vyzván),
  • při nabytí vlastnictví bytu oznámit tuto skutečnost správě domu a zároveň oznámit svoji adresu, počet osob, které budou mít v bytě domácnost, a to nejpozději do 1 měsíce (obdobně to platí i v případě změny těchto údajů),
  • bez zbytečného odkladu oznámit správě domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu nejméně 3 měsíců v souhrnu v jednom kalendářním roce (v případě, že se jedná o osobu, které přenechal byt k užívání, pak oznámí i jméno a adresu této osoby).

 

Mezi práva majitele bytu patří např. právo

 

  • požádat správce domu o sdělení jména a adresy kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě,
  • být seznámen o hospodaření domu a o správě domu a pozemku, včetně práva nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů.

 

 

Poplatky za správu domu a pozemku

 

Pokud si to společenství vlastníků neurčí jinak, pak na správu domu a pozemku přispívá vlastník jednotky ve výši, která odpovídá jeho podílu na společných částech. Pokud některou ze společných částí využívá jen některý vlastník sám, potom se tato skutečnost promítne na výši příspěvku, přičemž se zohlední mj. rozsah povinnosti takového vlastníka spravovat tuto část na vlastní náklady.

 

Příspěvky na odměny za správu domu, členům orgánů společenství vlastníků, za vedení účetnictví apod. se neřídí velikostí podílu, ale stanoví se na každou jednotku v jednotné výši.

 

Novinkou je, že členem voleného orgánu může být i osoba, která nemá ve společenství vlastníků podíl, tedy nevlastník. Musí se však jednat o osobu plně svéprávnou a bezúhonnou ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání a nesmí to odporovat stanovám.

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky